अथ स्त्रीपुंसाधिकारः

173 स्त्रीपुंसयोः ।

174 गो मणि यष्टि मुष्टि पाटलि वस्ति शाल्मलि त्रुटि मसि मरीचयः ।

175 मृत्यु सीधु कर्कन्धु किष्कु कण्डु रेणवः ।

176 गुण वचनमुकारान्तम् नपुंसकम् च । ।

177 अपत्यार्थस्तद्धिते । ।

इति स्त्रीपुंसाधिकारः ।।