अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की शब्दावली - X - World

 

  1. X-axis — एक्स अक्ष
  2. X-band radar — एक्स बैंड रेडार
  3. X-ray — एक्स किरण
  4. X-ray astronomy — एक्स किरण खगोलिकी, ज्र् -किरण खगोलिकी
  5. X-ray crystal — एक्स किरण क्रिस्टल, एक्स किरण मणिभ
  6. X-ray diffraction — एक्स किरण विवर्तन
  7. X-tal oscillator — क्रिस्टल दोलित्र
  8. X-weight — ज्र् -तौल
  9. X-Y plotterZ — ज्र् - आलेखित्र ज्ञ्