गणिताचे धडे - अनुक्रमे (Video सह समजुन घ्या)

 गणिताचे धडे - अनुक्रम
गणितातल्या गंमती / युक्त्या

लसावि-मसावि गंमत वर्ग करायच्या गंमती त्रिकोणाची गंमत

परिपूर्ण संख्या मुरजबंध संख्या वर्ग संख्यांची गंमत

घन संख्यांची गंमत विषम संख्यांची गंमत त्रिकोणसंख्या आणि वर्गसंख्या गंमत

नमुनेदार वर्गसंख्या वर्ग करायची गंमत (एककस्थानी 2) वर्ग करायची गंमत (एककस्थानी 3)


बालवाडी गणित

जितके-तितके वस्तू मोजा मोजा आणि रंगवा

सारखे आकार आकार ओळख आणि जोड्या बेरीज तोंडओळख

बेरीज उदाहरणे वजाबाकी तोंडओळख वजाबाकी उदाहरणे


तोंडी गणित

अंकांच्या जोड्या तोंडी बेरीज / वजाबाकी पाढे सोपे कसे करायचे? तोंडी गुणाकार / भागाकार

तोंडी गणित - दशांश अपूर्णांक तोंडी टक्केवारी तोंडी गणित- अपूर्णांकांची तुलना


चूक कुठे होते?

'एकोण'चा गोंधळ दशांश अपूर्णांक (चूक कुठे होते?)


भूमिती

भूमिती संज्ञा - तोंडओळख कोन

कोनांचे प्रकार आकार आणि बहुभुज आकृत्या

वर्तुळ - तोंडओळख क्षेत्रफळ म्हणजे काय?

परिमिती म्हणजे काय? त्रिकोणाची गंमत

त्रिकोणाचे प्रकार त्रिकोण - शिरोलंब, मध्यगा

त्रिकोणाचे कोनदुभाजक त्रिकोणाचे लंबदुभाजक


विभाज्यता, अवयव, लसावि, मसावि

विभाज्य संख्या म्हणजे काय? विभाज्य संख्या आणि नियम विभाजक म्हणजे काय? विभाजक आणि नियम

मसावि म्हणजे काय? लसावि म्हणजे काय? मूळ अवयव विभाज्यता - सोप्या कसोट्या

मसावि (मूळ अवयव पद्धत) लसावि (मूळ अवयव पद्धत) लसावि-मसावि गंमत


अपूर्णांक

अपूर्णांक म्हणजे काय? सममूल्य अपूर्णांक अपूर्णांकांचे अतिसंक्षिप्त रूप अपूर्णांकांचे प्रकार

अंशाधिक आणि पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक अपूर्णांकांची तुलना – लहान, मोठा अपूर्णांकांची बेरीज पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज

अपूर्णांकांची वजाबाकी अपूर्णांकांचा गुणाकार अपूर्णांकांचा गुणाकार (भाग 2) अपूर्णांकांचा भागाकार-उदाहरणे, नियम

अपूर्णांकांचा भागाकार - संकल्पना


दशांश अपूर्णांक

दशांश अपूर्णांक म्हणजे काय? दशांश अपूर्णांक अंश-छेद रूपात कसा लिहायचा? अंश-छेद अपूर्णांक दशांश रूपात कसा लिहायचा?

सममूल्य दशांश अपूर्णांक समस्थळी दशांश अपूर्णांक दशांश अपूर्णांकांची तुलना

दशांश अपूर्णांकांची बेरीज दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी दशांश अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी एकत्र

दशांश अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी शाब्दिक उदाहरणे दशांश अपूर्णांक – गुणाकार (भाग 1) दशांश अपूर्णांक – गुणाकार (भाग 2)

दशांश अपूर्णांक – गुणाकार (भाग 3) दशांश अपूर्णांक – भागाकार (भाग 1) दशांश अपूर्णांक – भागाकार (भाग 2)

दशांश अपूर्णांक भागाकार (भाग 3) अंश-छेद अपूर्णांक दशांश रूपात (भाग 2)


शेकडेवारी (टक्केवारी)

शेकडेवारी (टक्केवारी) म्हणजे काय? शेकडा अपूर्णांकात लिहा अपूर्णांक शेकड्यात लिहा

संख्येचा शेकडा (वेगवेगळे प्रकार) शेकडेवारी (टक्केवारी) उदाहरणे


बीजगणित

बीजगणित तोंडओळख (भाग 1) बीजगणित तोंडओळख (भाग 2) सरूप आणि भिन्नरूप पदे

समीकरण म्हणजे काय? समीकरण उदाहरणे (सराव) समीकरण शाब्दिक उदाहरणे


गुणोत्तर आणि प्रमाण

गुणोत्तर आणि प्रमाण तोंडओळख गुणोत्तर उदाहरणे

प्रमाण-शाब्दिक उदाहरणे 1 प्रमाण-शाब्दिक उदाहरणे 2


वर्ग, वर्गमूळ, घन, घातांक

वर्गसंख्या वर्ग करायच्या गंमती वर्गमूळ म्हणजे? कसे काढायचे?

भागाकार पद्धतीने वर्गमूळ वर्ग संख्यांची गंमत त्रिकोणसंख्या आणि वर्गसंख्या गंमत

नमुनेदार वर्गसंख्या घन आणि घनमूळ घन संख्यांची गंमत

घनमूळ - मूळ अवयव पद्धत घातांक म्हणजे काय? घातांकांचे नियम

घातांक उदाहरणे - 1 घातांक उदाहरणे - 2 शून्य किंवा ऋण घातांक

घातांक उदाहरणे - 3 घातांक उदाहरणे -4 अपूर्णांक घातांक

वैज्ञानिक पद्धतीने संख्यालेखन (10 चा घात)


सरळव्याज, चक्रवाढ व्याज

व्याज म्हणजे काय? सरळव्याज म्हणजे काय? सरळव्याज उदाहरणे 1

सरळव्याज उदाहरणे 2 चक्रवाढ व्याज म्हणजे काय? चक्रवाढ व्याजाचे सूत्र कसे काढतात?

चक्रवाढ व्याज उदाहरण 1 चक्रवाढ व्याज उदाहरण 2 चक्रवाढ व्याजाच्या आकारणीचा काळ

चक्रवाढ व्याज कुठे वापरतात?शाब्दिक उदाहरण1 चक्रवाढ व्याज शाब्दिक उदाहरण 2 चक्रवाढ व्याज शाब्दिक उदाहरण 3(कठीण)


नफा-तोटा

नफा-तोटा म्हणजे काय? नफा-तोटा उदाहरणे 1 नफा-तोटा उदाहरणे 2

शेकडा नफा-तोटा म्हणजे काय? शेकडा नफा-तोटा उदाहरणे 1 शेकडा नफा-तोटा उदाहरणे 2


ऋण संख्या

ऋण संख्या म्हणजे काय? ऋण संख्यांची तुलना ऋण संख्यांची बेरीज, वजाबाकी

विरुद्ध संख्या ऋण संख्यांच्या बेरजेचे तंत्र ऋण संख्यांचा गुणाकार 1

ऋण संख्यांचा गुणाकार 2 ऋण संख्यांचा गुणाकार (शाब्दिक उदाहरणे) ऋण संख्यांचा भागाकार 1

ऋण संख्यांचा भागाकार 2