रेलवे सिगनल और दूरसंचार शब्दावली - G - World

 

Galvanometerगैल्वनोमीटर
Galvanisedगैल्वनीकृत
gantryगंत्री
gas currentगैस धारा
gate lamp swivelling apparatusघूमनेवाला गेट लैंप उपकरण
gate lockफाटक ताला
gate stopरोक फाटक
Gate targetगेट टार्गेट
gate wheelफाटक पहिया
level crossing gateसमपार फाटक
wicket level crossing gateउप समपार फाटक
guage plateआमान पट्टी
Generatorजनित्र
Gongघंटी
graphलेखा चित्र
gravityगुरुत्व
Gravitationalगुरुत्वाकर्षण
grid current
ground frameनिचला ढांचा
ground colour light warning signalभूतल रंगीन बत्ती चेतावनी सिगनल
group velocityसमूह वेग
ground track lockभूतल पटरी ताला
guard bandरक्षा पट्टी
guide gapनियामक अंतराल
guide roller assemblyबेलनदल नियामक
guy wire or rodसहायक तार या छड़