अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की शब्दावली - C - World

 core — कोर, क्रोड

core density — कोर घनत्व

core line — कोर लाइन

core matrix — कोर मैट्रिक्स, क्रोड आव्यूह

core memory — कोर मेमोरी

core sampling — कोर प्रतिचयन

Coriolis force — कोरियॉलिस बल

corner reflector — कोना परावर्तक

Cornu’s spiral — कार्नू सर्पिल

corona — प्रभामंडल, कोरोना, किरीट

corona discharge — किरीट विसर्जन

coronal — प्रभामंडलीय

coronal hole — प्रभामंडलीय छिद्र

coronograph — प्रभामंडललेखी, कोरोनोग्राफ

correction — संशुद्धि, संशोधन

correction factor — संशोधन गुणक

correlate — परस्पर संबंध करना

correlated — सहसंबंधित

correlation — सहसंबंधन, सहसंबंध

correlation coding — सहसंबंधन कोडन

correlation coefficient — सहसंबंध गुणांक

correlation function — सहसंबंधन फलन

correlation matrix — सहसंबंधन मैट्रिक्स

correlative code — सहसंबंधी कोड

correspondence — संगति, पत्राचार

corresponding — संगत,

corrosion — संक्षारण

corrosion test — संक्षारण परीक्षण

corrosive — संक्षारक, संक्षारी

corrosivity — संक्षारकता

corrugated core — नालीदार कोर

corrugation — नालीदार

cosine distribution — कोसाइन फलन

cosine integral — कोसाइन अवकल

cosine pulse — कोसाइन स्पंद

cosmetic correction — सजावटी सुधार

cosmic — कास्मिक, ब्रह्मांडीय, अंतरिक्ष

cosmic burst — ब्रह्मांड प्रस्फोट

cosmic dust — अंतरिक्ष धूलि

cosmic noise — अंतरिक्ष रव, ब्रह्मांडीय रव

cosmic origin — अंतरिक्षी उत्पत्ति, अंतरिक्षी जनित

cosmic phenomenon — अंतरिक्ष परिघटना

cosmic radiation — ब्रह्मांडीय विकिरण

cosmic ray — कॉस्मिक किरण

cosmogenic — ब्रह्मांडजनित, कॉस्मिक किरणजनित

cosmology — ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांडिकी