भक्ष् धातुरूपम् - आत्मनेपदम्

लट् लकारः

भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते
भक्षयसे भक्षयेथे भक्षयध्वे
भक्षये भक्षयावहे भक्षयामहे

लिट् लकारः
भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चक्राते भक्षयाञ्चक्रिरे
भक्षयाञ्चकृषे भक्षयाञ्चक्राथे भक्षयाञ्चकृढ्वे
भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चकृवहे भक्षयाञ्चकृमहे

लुट् लकारः
भक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः
भक्षयितासे भक्षयितासाथे भक्षयिताध्वे
भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे भक्षयितास्महे

लृट् लकारः
भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते भक्षयिष्यन्ते
भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्षयिष्यध्वे
भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावहे भक्षयिष्यामहे

लोट् लकारः
भक्षयताम् भक्षयेताम् भक्षयन्ताम्
भक्षयस्व भक्षयेथाम् भक्षयध्वम्
भक्षयै भक्षयावहै भक्षयामहै

लङ् लकारः
अभक्षयत अभक्षयेताम् अभक्षयन्त
अभक्षयथाः अभक्षयेथाम् अभक्षयध्वम्
अभक्षये अभक्षयावहि अभक्षयामहि

आशीर्लिङ् लकारः
भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम् भक्षयिषीरन्
भक्षयिषीष्ठाः भक्षयिषीयास्थाम् भक्षयिषीध्वम्/भक्षयिषीढ्वम्
भक्षयिषीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहि

विधिलिङ् लकारः
भक्षयेत भक्षयेयाताम् भक्षयेरन्
भक्षयेथाः भक्षयेयाथाम् भक्षयेध्वम्
भक्षयेय भक्षयेवहि भक्षयेमहि

लुङ् लकारः
अबभक्षत अबभक्षेताम् अबभक्षन्त
अबभक्षथाः अबभक्षेथाम् अबभक्षध्वम्
अबभक्षे अबभक्षावहि अबभक्षामहि

लृङ् लकारः
अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम् अभक्षयिष्यन्त
अभक्षयिष्यथाः अभक्षयिष्येथाम् अभक्षयिष्यध्वम्
अभक्षयिष्ये अभक्षयिष्यावहि अभक्षयिष्यामहि