ముఖ్యమైన గుర్తులు - సూచించే అంశాలు

 

గుర్తు సూచించే అంశం 
» చక్రం-అభివృద్ధి


» గుర్రం-వేగం
» ఎర్ర త్రికోణం-కుటుంబ నియంత్రణ


» రెడ్‌లైట్-ఆగుము (ట్రాఫిక్ గుర్తు), అపాయం, అత్యవసర పరిస్థితి
» మహారాజా-ఎయిర్ ఇండియా


» తెల్లపావురం/ ఆలివ్ కొమ్మ-శాంతి
» తిరగేసిన జెండా-సంక్షోభం 
» కళ్లకు గంతలు-నిరసన 
» భుజానికి నల్లబ్యాడ్జి-సంతాపం


» తామర పువ్వు-సంస్కృతి, నాగరికత
» గ్రీన్‌లైట్-వెళ్లుము (ట్రాఫిక్ గుర్తు), లైన్ క్లియర్


» ఎర్ర శిలువ-వైద్య సేవలు
» ఎల్లోలైట్-వెళ్లడానికి సిద్ధమవ్వమని 
» ఎద్దు-స్థిరత్వం 
» రెండు ఎముకల మధ్య కపాలం-అపాయం


» చేతిలో త్రాసు, కళ్లకు గంతలు గల స్త్రీ ప్రతిమ-న్యాయం
» పసుపు జెండా-ఓడల్లో అంటువ్యాధులు గల ప్రయాణికులు ఉన్నారని తెలియజేయడం