हन् धातुः ( हन् हिंसागत्योः - अदादिगणः परस्मैपदी)

लट् लकारः

हन्ति  हतः   घ्नन्ति
हंसि   हथः   हथ
हन्मि  हन्वः  हन्मः

लिट्लकारः
जघान            जघ्नतुः  जघ्नुः
जघनिथ         जघ्नथुः  जघ्न
जघन/जघान  जघ्निव   जघ्निम

लुट्लकारः
हन्ता       हन्तारौ    हन्तारः
हन्तासि   हन्तास्थः  हन्तास्थ
हन्तास्मि  हन्तास्वः  हन्तास्मः

लृट्लकारः
हनिष्यति    हनिष्यतः   हनिष्यन्ति
हनिष्यसि   हनिष्यथः   हनिष्यथ
हनिष्यामि   हनिष्यावः  हनिष्यामः

लोट्लकारः
हतात्/हन्तु  हताम्   घ्नन्तु
हतात्/जहि  हतम्   हत
हनानि        हनाव    हनाम

लङ्लकारः
अहन्      अहताम्   अघ्नन्
अहन्      अहतम्    अहत
अहनम्    अहन्व     अहन्म

आशीर्लिङ्
वध्यात्      वध्यास्ताम्    वध्यासुः
वध्याः       वध्यास्तम्     वध्यास्त
वध्यासम्   वध्यास्व       वध्यास्म

विधिलिङ्
हन्यात्   हन्याताम्   हन्युः
हन्याः    हन्यातम्    हन्यात
हन्याम्   हन्याव      हन्याम

लुङ्लकारः
अवधीत्    अवधिष्टाम्   अवधिषुः
अवधीः     अवधिष्टम्    अवधिष्ट
अवधिषम्  अवधिष्व    अवधिष्म

लृङ्लकारः
अहनिष्यत्   अहनिष्यताम्  अहनिष्यन्
अहनिष्यः    अहनिष्यतम्   अहनिष्यत
अहनिष्यम्   अहनिष्याव    अहनिष्याम