भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

सुकुमार सेन १९५० ते १९५८

के. व्ही. के. सुंदरम १९५८ ते १९६७

एस. पी. सेन वर्मा १९६७ ते १९७२

डॉ. नागेंद्र सिंह १९७२ ते १९७३

पी. स्वामिनाथन १९७३ ते १९७७

एस. एल. शकधर १९७७ ते १९८२

आर. के. त्रिवेदी १९८२ ते १९८५

आर. व्ही. एस. पेरीशास्त्री १९८५ ते १९९०

व्ही. एस. रामदेवी १९९० ते १९९०

टी. एन. शेषन १९९० ते १९९६

मनोहर सिंह गिल १९९६ ते २००१

जेम्स मायकेल लिंगडोह २००१ ते २००४

टी. एस. कृष्णमुर्ती २००४ ते २००५

बी. बी. टंडन २००५ ते २००६

एन. गोपाल स्वामी २००६ ते २००९

नवीन चावला २००९ ते २०१०

डॉ. एस. वाय. कुरेशी २०१० ते २०१२

व्ही. एस. संपत २०१२ ते २०१५

हरिशंकर ब्रम्हा २०१५ ते २०१५

नसीम झैदी १९ एप्रिल २०१५ ते पुढे