विष्णुस्मृतिः/द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकं । । ४२.१ । ।


प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा गुरुत्वं अथ लाघवम् ।
प्रायश्चित्तं बुधः कुर्याद्ब्राह्मणानुमतो यथा । । ४२.२ । ।