ಬಂಗಾಳದ ಸೇನರು

ಬಂಗಾಳದ ಸೇನರು

ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ಪಾಲರನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು
ಸಮಂತ ಸೇನ - ಈ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ
ಬೆಳ್ಳುಳ ಸೇನ - ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ
ಬೆಳ್ಳುಳ ಸೇನ - ಕುಲಿನ ವರ್ಗ ಎಂಬ ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ
ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ
ಈತ - ಲಕ್ನೋವತಿ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ