विष्णुस्मृतिः/नवत्रिंशत्तमोऽध्यायः

ग्राम्यारण्यानां पशूनां हिंसा संकरीकरणं । । ३९.१ । ।


संकरीकरणं कृत्वा मासं अश्नीत यावकम् ।
कृच्छ्रातिकृच्छ्रं अथ वा प्रायश्चित्तं तु कारयेत् । । ३९.२ । ।