వృక్ష శాస్త్రంలో ప్రపంచంలో అతి పెద్దవి, అతి చిన్నవి

 

» అతి పెద్ద పుష్పం గల చెట్టు-రఫ్లీషియా


» అతి చిన్న పుష్పం గల చెట్టు-ఉల్ఫియా
» ప్రాచీన పుష్పం-మాగ్నోలియా
» అతి పెద్దదైన విత్తనాలు గల మొక్క-లాడోసియా 
» అతి చిన్నదైన విత్తనాలు గల మొక్క-ఆర్కిడ్స్ 
» అతి పెద్ద అండాలు గల చెట్టు-సైకస్ 
» ఎక్కువగా విస్తరించే చెట్టు-గెలూసాకియా బ్రాకోరా


» అత్యంత వేగంగా పెరిగే చెట్టు-వెదురు
» అత్యంత నెమ్మదిగా పెరిగే చెట్టు-సిట్కాస్ప్రూస్
» అతి పురాతన చెట్టు-లారియా ట్రైడేంటాటా 
» అతి పొడవైన ఆవృతబీజ మొక్క-యూకలిప్టస్ రేలెగాన్స్ 
» అతి చిన్నదైన ఆవృతబీజ మొక్క-ఉల్ఫియా గ్లోబోసా 
» అతి పొడవైన వివృతబీజ మొక్క-సెక్వియా జైగాన్షియా 
» అతి చిన్నదైన వివృతబీజ మొక్క-జామియా పిగ్మియా 
» అతి పెద్ద సరళ పత్రం-అలోకేసియా మాక్రోరైజా 
» పెద్ద సంయుగ్మ పత్రం గల చెట్టు-రాఫియా టీడిజెరా 
» అతి పెద్ద పుట్టగొడుగు (తినదగినది)-పాలీఫోరస్ ఫ్రాడోసస్


» పెద్ద పత్రం-విక్టోరియా రేజియా
» పొడవైన పత్రం-రాఫియా టీడిజెరా
» అతి దృఢమైన కలప మొక్క-హార్ట్ విఖియా బైనేటా 
» అతి తేలికైన కలప మొక్క-ఒక్రోమా లాగోపస్ బల్సా 
» పొడవైన ఏకదళ బీజ మొక్క-ఫీనిక్స్ డాక్టిలిఫెరా


» అతి చిన్న ఏకదళ బీజ మొక్క-గ్యాలంతస్ నైవేలిస్
» అతి పెద్ద బ్యాక్టీరియా-థియోమార్గరిటా నమీబియన్‌సిస్
» అతి చిన్న బ్యాక్టీరియా-డయలిస్టర్ న్యూమొకోకై 
» అతి పెద్ద శైవలం-మాక్రోసిస్టిస్ పైరిపెరా 
» అతి చిన్న శైవలం-మైక్రోమోనాస్ పూజిలా 
» అతి పెద్ద శిలీంధ్రం-లైకోపెర్డాన్ జైగాంటియా 
» అతి పెద్ద విషపూరిత శిలీంధ్రం-అమాంటియా పాల్గొడిస్ 
» అతి పెద్ద కణం-అసిటాబులేరియా 
» అతి చిన్న కణం-మైకోఫ్లాస్మా గాలిసెప్టిమ్ 
» అతి పెద్ద వైరస్-వాక్సీనియా 
» అతి చిన్న వైరస్-టొబాకో నెక్రోసిస్ 
» అతి పెద్ద బ్రయోఫైటా-డౌజోనియా 
» అతి చిన్న బ్రయోఫైటా-జూప్సిస్ 
» అతి చిన్న టెరిడోఫైటా-అజొల్లా కారోలినియానా


» అతి పెద్ద ఫెర్న్-అల్సోఫిలా ఎక్సెల్‌సా 
» అతి పెద్ద పుప్పొడి రేణువులు గల మొక్క-మిరాబిలస్ 
» అతి చిన్న పుప్పొడి రేణువులు గల మొక్క-ఆర్చిడ్