आसेधः

उत्पादयति यो हिंसां देयं वा न प्रयच्छति ।

याचं आनाय दौःशील्यादाकृष्योऽसौ नृपाज्ञया ।। १०३ ।।

आवेद्य तु नृपे कार्यं असंदिग्धे प्रतिश्रुते ।
तदासेधं प्रयुञ्जीत यावदाह्वानदर्शनम् ।। १०४ ।।

आसेधयोग्य आसिद्ध उत्क्रामन्दण्डं अर्हति ।। १०५ ।।