भारतीय राज्यघटना

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे


भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त
भाग XIII (कलम ३०१-३०७) - व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV (कलम ३०८-३२३) - प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV (A) (कलम ३२३A, ३२३B) - न्यायाधिकरण
भाग XV (कलम ३२४-३२९) - निवडणूक आयोग
भाग XVI (कलम ३३०-३४२) - अनुसूचित जाती, जमाती साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
भाग XVII (कलम ३४३-३५१) - कार्यालयीन भाषा
भाग XVIII (कलम ३५२-३६०) - आणीबाणी विषयक माहिती
भाग XIX (कलम ३६१-३६७) - मिश्र कलमे (काश्मीर, इत्यादी)
भाग XX (कलम ३६८) - संविधान दुरुस्ती बाबत
भाग XXI (कलम ३६९-३९२) - अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष उपबंध
भाग XXII (कलम ३९३-३९५) - संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने

परिशिष्ट I - राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
परिशिष्ट II - वेतन आणि मानधन
परिशिष्ट III - पद ग्रहण शपथा
परिशिष्ट IV - राज्यसभा जागांचे विवरण
परिशिष्ट V - भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
परिशिष्ट VI - ईशान्य भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
परिशिष्ट VII - केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची
परिशिष्ट VIII - भाषा
परिशिष्ट IX - कायद्यांचे अंमलीकरण
परिशिष्ट X - पक्षांतरच्या कारणाहून राजकीय पक्षांच्या किंवा सभागृह सदस्यांना अपात्र घोषित
परिशिष्ट XI - पंचायत राज (राज्याकडे सोपवायची २९ विषयांची यादी)
परिशिष्ट XII - नगरपालिका व महानगर पालिका