வேற்றுமை தொகை

 இரண்டு சொற்களுக்கிடையே வேற்றுமை உருபுகள் மறைந்து வர சொற்கள் நிற்பது வேற்றுமைத் தொகை ஆகும். முதல் மற்றும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உருபு இல்லை.


வேற்றுமை உருபுகள் 8 வகைப்படும்

1 - 
உருபு இல்லை
2 -

3 -
ஆல்
4 -
கு
5 -
இன்
6 -
அது
7 -
கண்
8 -
உருபு இல்லை

மேற்கண்ட உருபுகளை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள்..

1.முதலாம் வேற்றுமைத் தொகை

பொருளின் இயல்பான பெயரே முதல் வேற்றுமை தொகை. இதற்கு உருபு
இல்லை.

இதன் வேறு பெயர்கள்:

அ. எழுவாய் வேற்றுமை
ஆ. பெயர் வேற்றுமை

(
எ.கா) கந்தன் வந்தான்
ராமன் வந்தான்

2.இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை (ஐ)

பால் குடித்தான் - பாலைக் குடித்தான் / மறைந்த உருபு 
மொழி கற்றான் - மொழி+ஐ+கற்றான்
சிலை செய்தான் - சிலை+ஐ+செய்தான்.
காளை போன்றவன் - காளை+ஐ+போன்றவன்
இல்லறம் துறந்தான் - இல்லறம்+ஐ+துறந்தான்
கோயில் கட்டினான் - கோயில்+ஐ+கட்டினான்.

இவ்வாறாக  என்ற உருபு மறைந்து காணப்படும்.

3,மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை (ஆல்) - (ஓடு)

பேனா எழுதினான்
(
ஆல்) - பேனாவால் எழுதினான்
தலையால் வணங்கினான்
மரம் வாளால் அறுபட்டது
புலவரால் பாடப்பட்ட பாட்டு

(
ஓடு) - கடிதம் பணம் வந்தது - கடிதத்தோடு பணம் வந்தது
தாய் தந்தை வந்தார் - தாயோடு தந்தை வந்தார்

4.நான்காம் வேற்றுமைத் தொகை (கு)

நோய் மருந்து - நோய்க்கு மருந்து
மயில் போர்வை கொடுத்தான் - மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தான்
மான் பகை புலி - மானுக்கு பகை புலி

5.ஐந்தாம் வேற்றுமைத் தொகை (இன்) - (இல்)

பழனி கிழக்கு மதுரை - பழனியின் கிழக்கு மதுரை
தமிழ்நாடு வடவெல்லை திருவேங்கடம் - தமிழ்நாட்டின் வடவெல்லை
திருவேங்கடம்
கொடை சிறந்தவன் குமரன்-கொடையில் சிறந்தவன் குமரன்

6.ஆறாம் வேற்றுமை தொகை (அது)

கபிலர் பாட்டு - கபிலரது பாட்டு
கண் பார்வை - கண்ணினது பார்வை
வினைப்பயன் - வினையினது பயன்
மலையுச்சி - மலையினது உச்சி
என் கை - எனது கை
கந்தன் வீடு - கந்தனது வீடு
மலர் நீட்டம் - மலரினது நீட்டம்
மலை உச்சி - மலையினது உச்சி

7.ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகை (கண்)

பால் சுவை - பாலின்கண் சுவை
மலை மூலிகை - மலையின்கண் மூலிகை
கிளை பறவை - கிளையின்கண் பறவை

8.எட்டாம் வேற்றுமைத் தொகை

இதன் வேறு பெயர் விளி வேற்றுமை.இதற்கு உருபு இல்லை.
பெயர்ச்சொல்லின் ஈடுகெடுதல், மிகுதல், திரிதல் போன்றவை எட்டாம்
வேற்றுமைத் தொகை ஆகும்.

(
எ.கா) ராமன் - ராமனே
கந்தன் - கந்தனே