ನವಶಿಲಾಯುಗ

ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 4500 ರಷ್ಟು ಹಳೆಯವು - ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನದ ನೆಲೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿ - 3000 – 1000 .ಕ್ರಿ.ಪೂ
ನಾಗರೀಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು - ನವಶಿಲಾಯುಗ
ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಧಾನ್ಯಗಳು - ರಾಗಿ , ಹುರುಳಿ
ನವ ಯುಗದ ಮಾನವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ ಪ್ರದೇಶ - ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಫ್ರೀಕಾ ಶವಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ದತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು - ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ