महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठे, स्थापना व ठिकाण

विद्यापीठ/स्थापना ठिकाण/स्थान

मुंबई विद्यापीठ (१८५७) - मुंबई पुणे विद्यापीठ (१९४९) - पुणे

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर - नागपूर

विद्यापीठ (१९२५)

कर्मयोगी संत गाडगेबाबा अमरावती -

अमरावती

विद्यापीठ (१९८३) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर -

औरंगाबाद

मराठवाडा विद्यापीठ (१९५८)

शिवाजी विद्यापीठ (१९६३) - कोल्हापूर

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (१९८८)

- नाशिक महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ

(१९९८) - नाशिक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान - लोणेरे

(रायगड)

विद्यापीठ (१९८९)

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९८९) - जळगाव

कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत - रामटेक

(नागपूर)

विद्यापीठ (१९९८)

स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ

(१९९४) - नांदेड महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान

विद्यापीठ (२०००) - नागपूर