महाराष्ट्रातील अभयारण्ये

 अनेर - धुळे

अंधेरी - चंद्रपूर

औट्रमघाट - जळगांव

कर्नाळा - रायगड

कळसूबाई - अहमदनगर

काटेपूर्णा - अकोला 

किनवट - यवतमाळ

कोयना - सातारा

कोळकाज - अमरावती

गौताळा औट्रमघाट - औरंगाबाद, जळगांव

चांदोली - सांगली, कोल्हापूर

चापराला - गडचिरोली

जायकवाडी - औरंगाबाद 

ढाकणा कोळकाज - अमरावती

ताडोबा - चंद्रपूर

तानसा - ठाणे

देऊळगांव रेहेकुरी - अहमदनगर

नवेगांव - भंडारा

नागझिरा - भंडारा

नांदूर मध्यमेश्वर - चंद्रपूर

नानज - सोलापूर

पेंच - नागपूर

पैनगंगा - यवतमाळ, नांदेड

फणसाड - रायगड

बोर - वर्धा

बोरीवली(संजय गांधी) - मुंबई

भिमाशंकर - पुणे, ठाणे

मधमेश्वर - चंद्रपूर

मालवण - सिंधुदुर्ग 

माळढोक - अहमदनगर, सोलापूर

माहीम - मुंबई

मुळा-मुठा - पुणे

मेळघाट - अमरावती

यावल - जळगांव

राधानगरी - कोल्हापूर

रेहेकुरी - अहमदनगर

सागरेश्वर - सांगली