ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು

ಗುಜರಾತ್ - ಲಾಗನಾಜ್
ತಮಿಳು ನಾಡು
ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲಹಳ್ಳಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ - ಸಂಗನ ಕಲ್ಲು
ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ಬಂದಿದ್ದು - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ