भू (होना) धातु: - परस्‍मैपदी

अत्र धातो: रूपाणि अकारादिक्रमे एव दास्‍यन्‍ते ।  किन्‍तु भ्‍वादिगणस्‍य प्रथमा धातु: अस्ति भू धातुरिति यस्‍या: नाम्‍ना एव अस्‍य गणस्‍य नाम भ्‍वादिगण: इति अस्ति ।  अतएव अस्‍या: धातो: रूपाणि पूर्वमेव प्रकाश्‍यते अत्र ।  अग्रे अकारादिक्रमे एव संचालयिष्‍यते ।

लट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भवतिभवत:भवन्ति
मध्‍यमपुरुष:भवसिभवथ:भवथ
उत्‍तमपुरुष:भवामिभवाव:भवाम:

लृट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भविष्‍यतिभविष्‍यत:भविष्‍यन्ति
मध्‍यमपुरुष:भविष्‍यसिभविष्‍यथ:भविष्‍यथ
उत्‍तमपुरुष:भविष्‍यामिभविष्‍याव:भविष्‍याम:

लड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभवत्अभवताम्अभवन्
मध्‍यमपुरुष:अभव:अभवतम्अभवत
उत्‍तमपुरुष:अभवम्अभवावअभवाम

लोट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भवतुभवताम्भवन्‍तु
मध्‍यमपुरुष:भवभवतम्भवत
उत्‍तमपुरुष:भवानिभवावभवाम

विधिलिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भवेत्भवेताम्भवेयु:
मध्‍यमपुरुष:भवे:भवेतम्भवेत
उत्‍तमपुरुष:भवेयम्भवेवभवेम

आशीर्लिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भूयात्भूयास्‍ताम्भूयासु:
मध्‍यमपुरुष:भूया:भूयास्‍तम्भूयास्‍त
उत्‍तमपुरुष:भूयासम्भूयास्‍वभूयास्‍म

लिट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:बभूवबभूवतु:बभूवु:
मध्‍यमपुरुष:बभूविथबभूवथु:बभूव
उत्‍तमपुरुष:बभूवबभूवि‍वबभूविम

लुट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भविताभवितारौभवितार:
मध्‍यमपुरुष:भवितासिभवितास्‍थ:भवितास्‍थ
उत्‍तमपुरुष:भवितास्मिभवितास्‍व:भवितास्‍म:

लुड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभूत्अभूताम्अभूवन्
मध्‍यमपुरुष:अभू:अभूतम्अभूत
उत्‍तमपुरुष:अभूवम्अभूवअभूम

लृड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभविष्‍यत्अभविष्‍यताम्अभविष्‍यन्
मध्‍यमपुरुष:अभविष्‍य:अभविष्‍यतम्अभविष्‍यत
उत्‍तमपुरुष:अभविष्‍यम्अभविष्‍यावअभविष्‍याम

       इति