పాత్రలు - సృష్టికర్తలు

 

పాత్ర సృష్టికర్త 
» మిక్కీ మౌస్-వాల్డ్ డిస్ని

మిక్కీ మౌస్ - వాల్డ్ డిస్నిల్
» టార్జాన్-ఎడ్గర్ రైస్‌బరోస్
» జేమ్స్‌బాండ్-ఇయాన్ ఫ్లెమింగ్ 
» విన్నిదిపూ-ఎ.ఎ.మిల్ని 
» యుగిఓ-కజుకి తకహషి

హ్యారీ పోటర్ - జె.కె.రౌలింగ్
» హ్యారీ పోటర్-జె.కె.రౌలింగ్
» వాల్వరైన్-స్టాన్లీ, జాక్ కిల్బి
» స్పైడర్ మ్యాన్-స్టాన్లీ, స్టీవ్ డిట్కో

స్పైడర్ మ్యాన్ - స్టాన్లీ, స్టీవ్ డిట్కో
» ఫ్రోడో బ్యాగిన్స్-జె.ఆర్.ఆర్.టోల్సిస్
» పోకేమాన్-సతోషి తాజిరి
» స్పాంజ్‌బాబ్-స్పాంజ్‌బాబ్