गणित : महत्त्वाची सूत्रे

 मूळ संख्या- फक्त त्याच संख्येने किंवा १ नेपूर्ण भाग जाणारी संख्या,


सम संख्या - २ ने पूर्ण भाग जाणारी संख्या,


विषम संख्या - २ ने भाग न जाणारी संख्या,


जोडमूळ संख्या- ज्या दोन मूळ संख्यांत केवळ२ चा फरक असतो,


संयुक्त संख्या - मूळसंख्या नसलेल्या नैसर्गिकसंख्या.


संख्यांचे प्राथमिक क्रियाविषयक नियम


A)समसंख्या + समसंख्या= समसंख्या.


B)समसंख्या - समसंख्या= समसंख्या.


C)विषमसंख्या - विषमसंख्या = समसंख्या.


D)विषमसंख्या + विषमसंख्या= समसंख्या


E)समसंख्या × समसंख्या = समसंख्या.


F)समसंख्या × विषम संख्या = समसंख्या.


G)विषमसंख्या × विषमसंख्या= विषमसंख्या.


एक अंकी एकूण संख्या ९ आहेत तर दोन अंकी ९०,तीन अंकी ९०० आणि चार अंकी एकूण संख्या ९००० आहेत.


० ते १०० पर्यंतच्या संख्यांत-


।) २ पासून ९ पर्यंतचेअंक प्रत्येकी २० वेळा येतात.


।।) १ हा अंक २१ वेळा येतो.


।।।) ० हा अंक ११ वेळा येतो.


१ ते १०० पर्यंतच्या संख्यांत-


।) २ पासून ९ पर्यंतचे अंक असलेल्या एकूणसंख्या प्रत्येकी १९ येतात.


।।) दोन अंकी संख्यात १ ते ९ या अंकांच्याप्रत्येकी १८ संख्या असतात.


दोन अंकांमधून एकूण २ संख्या,तीन अंकांमधून एकूण ६ संख्या,चार अंकांमधून एकूण २४ संख्या व पाच अंकांमधून एकूण १२० संख्या तयार होतात.

विभाज्यतेच्या कसोटय़ा


A)२ ने नि:शेष भाग जाणारी संख्या -संख्येच्या एककस्थानी ०, २, ४, ६, ८ यापैकीकोणताही अंक असल्यास.


B)३ ची कसोटी-संख्येच्या सर्व अंकांच्या बेरजेला ३ ने नि:शेषभाग जात असल्यास.


C)४ ची कसोटी-संख्येच्या शेवटच्या २ अंकांनी तयार होणाऱ्यासंख्येला ४ ने नि:शेष भाग जात असल्यासअथवा संख्येच्या शेवटी कमीतकमी दोन शून्यअसल्यास.


D)५ ची कसोटी-संख्येच्या एकक स्थानचा अंक जर ० किंवा ५असल्यास.


E)६ ची कसोटी-ज्या संख्येला २ व ३ या अंकांनी नि:शेष भागजातो त्या संख्यांना ६ ने नि:शेष भाग जातोचकिंवा ज्या सम संख्येच्या अंकांच्या बेरजेला ३ने भाग जातो त्या संख्येला ६ ने निश्चित भाग जातो.


F)७ ची कसोटी-संख्येतील शेवटच्या ३ अंकांनी तयारहोणाऱ्या संख्येतून डावीकडील उरलेल्याअंकांनी तयार झालेली संख्या वजा करूनआलेल्या संख्येस ७ ने नि:शेष भाग गेल्यास त्यासंख्येला ७ ने नि:शेष भाग जातो.


G)८ ची कसोटी-संख्येतील शेवटच्या तीन अंकांनीतयार होणाऱ्या संख्येला ८ ने निशेषभाग जातअसल्यास किंवा संख्येत शेवटी कमीतकमी ३शून्य असल्यास त्या संख्येला ८ ने निशेष भाग जातो किंवा ज्या संख्येच्या शतकस्थानी २ हा अंकअसतो व जिच्या अखेरच्या दोन अंकी संख्येला ८ने भाग जातो त्या संख्येला ८ ने भाग जातो.


H)९ ची कसोटी-संख्येतील सर्व अंकांच्या बेरजेला९ ने निशेषभाग जातो.


I)११ ची कसोटी-ज्या संख्येच्या विषम स्थानच्याया समस्थानच्या अंकांची बेरीज अथवा ११च्यापटीत असल्यास त्या संख्येला ११ ने निशेष भागजातो. एक सोडून १ अंकांची बेरीज समान असते किंवा फरक ० किंवा ११ च्या पटीत असतो.


J)१२ ची कसोटी-ज्या संख्येला ३ व ४या अंकांनी निशेष भाग जातो त्या संख्येला १२ ने भाग जातो.


K)१५ ची कसोटी-ज्या संख्येला ३ व ५ अंकानी निशेष भाग जातोत्या संख्येला १५ ने भाग जातो.


L)३६ ची कसोटी-ज्या संख्येला ९ व ४ ने निशेष भाग जातो त्या संख्येला ३६ ने भाग जातो.


M)७२ ची कसोटी-ज्या संख्येला ९ व ८ ने निशेषभाग जातो त्या संख्येला ७२ ने भाग जातो.


लसावि - लघुत्तम सामाईक विभाज्य संख्या:

दिलेल्या संख्यांनी ज्या लहानात लहानसंख्येला पूर्ण भाग जातो ती संख्या


मसावि - महत्तम सामाईक विभाजक संख्या:

दिलेल्या संख्यांना ज्या मोठय़ात मोठय़ा संख्येने(विभाजकाने) भाग जातो ती संख्या


प्रमाण भागिदारी


A)नफ्यांचे गुणोत्तर= भांडवलांचे गुणोत्तर ×मुदतीचे गुणोत्तर,


B)भांडवलांचे गुणोत्तर= नफ्यांचे गुणोत्तर+मुदतीचे गुणोत्तर,


C)मुदतीचे गुणोत्तर = नफ्यांचे गुणोत्तर ÷ भांडवलाचे गुणोत्तर.


गाडीचा वेग-वेळ-अंतर


A) खांब ओलांडण्यास गाडीला लागणारा वेळ =गाडीची लांबी ÷ ताशी वेग × १८/५


B) पूल ओलांडताना गाडीला लागणारा वेळ =गाडीची लांबी + पुलाची लांबी ÷ताशी वेग × १८/५


C) गाडीचा ताशी वेग=कापावयाचे एकूण अंतर ÷ लागणारा वेळ ×१८/५


D) गाडीची लांबी=ताशी वेग × खांब ओलांडताना लागणारावेळ × ५/१८


E) गाडीची लांबी + पुलाची लांबी = ताशी वेग× पूल ओलांडताना लागणारा वेळ + ५/१८


F) गाडीचा ताशी वेग व लागणारा वेळ काढताना १८/५ ने गुणा व अंतर काढताना ५/१८ ने गुणा


G) पाण्याच्या प्रवाहाचा ताशी वेग=नावेचा प्रवाहाच्या दिशेने ताशी वेग - प्रवाहाच्याविरुद्ध दिशेने ताशी वेग ÷ २


सरासरी


A) X संख्यांची सरासरी= दिलेल्या संख्येची बेरीजभागिले X


B) क्रमश:संख्याची सरासरी ही मधली संख्या असते.


C) X संख्यामान दिल्यावर ठराविक संख्यांची सरासरी =(पहिली संख्या+शेवटची संख्या) ÷ X


D) X या क्रमश: संख्याची बेरीज =(पहिली संख्या + शेवटची संख्या) ×X÷ २


सरळव्याज


A)सरळव्याज=मुद्दल × व्याजदर × मुदत ÷१००


B)मुद्दल=सरळव्याज × १०० ÷ व्याजदर × मुदत


C)व्याजदर =सरळव्याज × १०० ÷ मुद्दल × मुदत


D)मुदत वर्षे=सरळव्याज×१००÷ मुद्दल×व्याजदर=>


नफा-तोटा

A)नफा =विक्री- खरेदी,


B)विक्री = खरेदी + नफा,


C)खरेदी = विक्री+ तोटा,


D)तोटा = खरेदी - विक्री


E)शेकडा नफा=प्रत्यक्ष नफा × १००÷ खरेदी


F)शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष तोटा × १०० ÷खरेदी


G)विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत×(१००+शेकडा नफा) ÷१००


H)खरेदीची किंमत =(विक्रीची किंमत ×१००)÷(१००+ शेकडा नफा)