महाराष्ट्रातील अभयारण्ये

महाराष्ट्रात एकूण ६१९१६ चौरस किलोमीटर इतके वनक्षेत्र आहे व ते एकूण राज्याच्या २० टक्के आहे. राज्यात खालील प्रकारच्या वनांचा समावेश होतो.

    उष्ण कटिबंधीय पानगळीची शुष्क वने

    उष्ण कटिबंधीय पानगळीची दमट वने

    उष्ण कटिबंधीय काटेरी वने

    उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने

    समशीतोष्ण रुंदपर्णीय पर्वतीय वने

    सागरी किनाऱ्यावरची भरती ओहोटीची दलदलीय वने


महाराष्ट्रात खालील अभयारण्यांचा समावेश होतो (विभागानुसार) कोकण

    कर्नाळा अभयारण्य

    चांदोली अभयारण्य

    तानसा अभयारण्य

    फणसाड अभयारण्य

    बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान

    मालवण समुद्री अभयारण्य

    माहीम अभयारण्यपश्चिम महाराष्ट्र

    कोयना अभयारण्य

    दाजीपूर अभयारण्यन

    नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य

    नान्नज अभयारण्य

    भीमाशंकर अभयारण्य

    मुळा-मुठा अभयारण्य

    सागरेश्वर अभयारण्य

    रेहेकुरी अभयारण्य

    सुपे अभयारण्य

    हरिश्चंद्रगड-कळसूबाई अभयारण्य


विदर्भ

    अंधारी अभयारण्य

    अंबाबरवा अभयारण्य

    काटेपूर्णा अभयारण्य

    कारंजा-सोहोळ अभयारण्य

    टिपेश्वर अभयारण्य

    ढाकणा-कोलकाज अभयारण्य

    ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान

    नरनाळा अभयारण्य

    नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान

    नागझिरा अभयारण्य

    पेंच राष्ट्रीय उद्यान

    किनवट अभयारण्य

    बोर अभयारण्य

    भामरागड अभयारण्य

    मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प

    लोणार अभयारण्य

    वान अभयारण्य

    ज्ञानगंगा अभयारण्यउत्तर महाराष्ट्र

    अनेर धरण अभयारण्य

    पाल-यावल अभयारण्यमराठवाडा

    किनवट अभयारण्य

    गौताळा अभयारण्य

    जायकवाडी अभयारण्य

    नायगाव अभयारण्य

    येडशी अभयारण्य