క్షీరదాలు - గర్భావధి కాలం (రోజుల్లో)

 

» అప్పోజిమ్12
» ఎలుక22
» ఉడుత30 - 40
» కుందేలు34
» కుక్క, పిల్లి60
» కంగారు80
» సింహం105 - 115
» పంది114
» మేక, గొర్రె149
» కోతి150
» పులి155
» చింపాంజి202
» మానవుడు270
» ఆవు, గేదె280
» గుర్రం330
» ఏనుగు600