ప్రపంచంలోని ప్రధాన సరస్సులు

 

ప్రధాన సరస్సు దేశం 
» సుపీరియర్-అమెరికా, కెనడా (ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు)

సుపీరియర్ సరస్సు
» కాస్పియన్-రష్యా, ఇరాన్ (ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు)
» బైకాల్-రష్యా (ప్రపంచంలోనే అతి లోతైన సరస్సు)

టిటికాకా సరస్సు
» టిటికాకా-బొలివియా, పెరూ (ప్రపంచంలో అతి ఎత్తయిన మంచినీటి సరస్సు)
» ఆరల్-రష్యా 
» విక్టోరియా-ఉగాండా, టాంజానియా 
» ఒంటారియో-అమెరికా, కెనడా 
» మిచిగాన్-అమెరికా
» నెట్టిలింగ్-కెనడా 
» గ్రేట్ బేర్-కెనడా 
» ఓనేగా-రష్యా 
» న్యాసా-మాలావి, మొజాంబిక్, టాంజానియా

టోరెన్స్ సరస్సు
» టోరెన్స్-దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా
» టాంగన్యీకా-టాంజానియా, జైర్
» చాద్-చాద్
» వోల్టా-ఘనా 
» మలావి-ఆఫ్రికా 
» హ్యురాన్-అమెరికా 
» బల్ కాష్-కజకిస్థాన్ 
» ఇరి-అమెరికా
» కరీబా-జింబాబ్వే 
» మరకైబో-వెనిజులా 
» గ్రేట్ సాల్ట్-అమెరికా 
» తానా-ఇథియోపియా