ಚಿಟ್ಟೆಗಳು

 --> ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 25,000 ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿವೆ.

--> ಹೆಣ್ಣು ಚಿಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 100-4,000ವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ.
--> ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳದ ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ
--> ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳೆ ಕಾಣಸಿಗವು
--> ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 'ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟರಿಸ್ಟ್'ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
--> ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ.
--> ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ (ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದೆ
--> ಗಂಟೆಗೆ 19 ರಿಂದ 40 ಕೀ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರಬಲ್ಲವು.
--> ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಹಾರಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಆಧಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ
--> ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುವದಿಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೇ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ
--> ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ SPIRACLE ಎಂಬ ಗ್ರಂಥೀಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತದೆ.
--> ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ 2 ವಾರಗಳಿಂದ 4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ