विष्णुस्मृतिः/अष्टनवतितमोऽध्यायः

इत्येवं उक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं कृत्वोवाच । । ९८.१ । ।


भगवन्, त्वत्समीपे सततं एवं चत्वारि भूतानि कृतालयानि आकाशः शङ्खरूपी, वायुश्चक्ररूपी, तेजश्च गदारूपि, अम्भोऽम्भोरुहरूपि । अहं अप्यनेनैव रूपेण भगवत्पादमध्ये परिवर्तिनी भवितुं इच्छामि । । ९८.२ । ।

इत्येवं उक्तो भगवांस्तथेत्युवाच । । ९८.३ । ।

वसुधापि लब्धकामा तथा चक्रे । । ९८.४ । ।

देवदेवं च तुष्टाव । । ९८.५ । ।

ओं नमस्ते । । ९८.६ । ।

देवदेव । । ९८.७ । ।

वासुदेव । । ९८.८ । ।

आदिदेव । । ९८.९ । ।

कामदेव । । ९८.१० । ।

कामपाल । । ९८.११ । ।

महीपाल । । ९८.१२ । ।

अनादिमध्यनिधन । । ९८.१३ । ।

प्रजापते । । ९८.१४ । ।

सुप्रजापते । । ९८.१५ । ।

महाप्रजापते । । ९८.१६ । ।

ऊर्जस्पते । । ९८.१७ । ।

वाचस्पते । । ९८.१८ । ।

जगत्पते । । ९८.१९ । ।

दिवस्पते । । ९८.२० । ।

वनस्पते । । ९८.२१ । ।

पयस्पते । । ९८.२२ । ।

पृथिवीपते । । ९८.२३ । ।

सलिलपते । । ९८.२४ । ।

दिक्पते । । ९८.२५ । ।

महत्पते । । ९८.२६ । ।

मरुत्पते । । ९८.२७ । ।

लक्ष्मीपते । । ९८.२८ । ।

ब्रह्मरूप । । ९८.२९ । ।

ब्राह्मणप्रिय । । ९८.३० । ।

सर्वग । । ९८.३१ । ।

अचिन्त्य । । ९८.३२ । ।

ज्ञानगम्य । । ९८.३३ । ।

पुरुहूत । । ९८.३४ । ।

पुरुष्टुत । । ९८.३५ । ।

ब्रह्मण्य । । ९८.३६ । ।

ब्रह्मप्रिय । । ९८.३७ । ।

ब्रह्मकायिक । । ९८.३८ । ।

महाकायिक । । ९८.३९ । ।

महाराजिक । । ९८.४० । ।

चतुर्महाराजिक । । ९८.४१ । ।

भास्वर । । ९८.४२ । ।

महाभास्वर । । ९८.४३ । ।

सप्त । । ९८.४४ । ।

महाभाग । । ९८.४५ । ।

स्वर । । ९८.४६ । ।

तुषित । । ९८.४७ । ।

महातुषित । । ९८.४८ । ।

प्रतर्दन । । ९८.४९ । ।

परिनिर्मित । । ९८.५० । ।

अपरिनिर्मित । । ९८.५१ । ।

वशवर्तिन् । । ९८.५२ । ।

यज्ञ । । ९८.५३ । ।

महायज्ञ । । ९८.५४ । ।

यज्ञयोग । । ९८.५५ । ।

यज्ञगम्य । । ९८.५६ । ।

यज्ञनिधन । । ९८.५७ । ।

अजित । । ९८.५८ । ।

वैकुण्ठ । । ९८.५९ । ।

अपार । । ९८.६० । ।

पर । । ९८.६१ । ।

पुराण । । ९८.६२ । ।

लेख्य । । ९८.६३ । ।

प्रजाधर । । ९८.६४ । ।

चित्रशिखण्डधर । । ९८.६५ । ।

यज्ञभागहर । । ९८.६६ । ।

पुरोडाशहर । । ९८.६७ । ।

विश्वेश्वर । । ९८.६८ । ।

विश्वधर । । ९८.६९ । ।

शुचिश्रवः । । ९८.७० । ।

अच्युतार्चन । । ९८.७१ । ।

घृतार्चिः । । ९८.७२ । ।

खण्डपरशो । । ९८.७३ । ।

पद्मनाभ । । ९८.७४ । ।

पद्मधर । । ९८.७५ । ।

पद्मधाराधर । । ९८.७६ । ।

हृषीकेश (हृषीकेश ओर्हृषीकेश ) । । ९८.७७ । ।

एकशृङ्ग । । ९८.७८ । ।

महावराह । । ९८.७९ । ।

द्रुहिण । । ९८.८० । ।

अच्युत । । ९८.८१ । ।

अनन्त । । ९८.८२ । ।

पुरुष । । ९८.८३ । ।

महापुरुष । । ९८.८४ । ।

कपिल । । ९८.८५ । ।

सांख्याचार्य । । ९८.८६ । ।

विष्वक्सेन । । ९८.८७ । ।

धर्म । । ९८.८८ । ।

धर्मद । । ९८.८९ । ।

धर्माङ्ग । । ९८.९० । ।

धर्मवसुप्रद । । ९८.९१ । ।

वरप्रद । । ९८.९२ । ।
विष्णो । । ९८.९३ । ।

जिष्णो । । ९८.९४ । ।

सहिष्णो । । ९८.९५ । ।

कृष्ण । । ९८.९६ । ।

पुण्डरीकाक्ष । । ९८.९७ । ।

नारायण । । ९८.९८ । ।

परायण । । ९८.९९ । ।

जगत्परायन । । ९८.१०० । ।

नमोनम इति । । ९८.१०१ । ।

स्तुत्वा त्वेवं प्रसन्नेन मनसा पृथिवी तदा ।
उवाच संमुखं देवीं लब्धकामा वसुंधरा । । ९८.१०२ । ।