भ्रम (भ्रमण करना) – परस्मैपदी ।

लट् लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रमतिभ्रमतःभ्रमन्ति
मध्‍यमपुरुष:भ्रमसिभ्रमथःभ्रमथ
उत्‍तमपुरुष:भ्रमामिभ्रमावःभ्रमामः


लृट् लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रमिष्यतिभ्रमिष्यतःभ्रमिष्यन्ति
मध्‍यमपुरुष:भ्रमिष्यसिभ्रमिष्यथःभ्रमिष्यथ
उत्‍तमपुरुष:भ्रमिष्यामिभ्रमिष्यावःभ्रमिष्यामः

लड्. लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभ्रमत्अभ्रमताम्अभ्रमन्
मध्‍यमपुरुष:अभ्रमःअभ्रमतम्अभ्रमत
उत्‍तमपुरुष:अभ्रमम्अभ्रमावअभ्रमाम

लोट् लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रमतुभ्रमताम्भ्रमन्तु
मध्‍यमपुरुष:भ्रमभ्रमतम्भ्रमत
उत्‍तमपुरुष:भ्रमानिभ्रमावभ्रमाम

विधिलिड्. लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रमेत्भ्रमेताम्भ्रमेयुः
मध्‍यमपुरुष:भ्रमेःभ्रमेतम्भ्रमेत
उत्‍तमपुरुष:भ्रमेयम्भ्रमेवभ्रमेम

आशीर्लिड्. लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रम्यात्भ्रम्यास्ताम्भ्रम्यासुः
मध्‍यमपुरुष:भ्रम्याःभ्रम्यास्तम्भ्रम्यास्त
उत्‍तमपुरुष:भ्रम्यासम्भ्रम्यास्वभ्रम्यास्म

लिट् लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:बभ्राम्भ्रेमतुःभ्रेमुः
मध्‍यमपुरुष:भ्रेमिथभ्रेमथुःभ्रेम
उत्‍तमपुरुष:बभ्राम‚बभ्रमबभ्रमिवबभ्रमिम
अथवा

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:बभ्रामबभ्रमतुःबभ्रमुः
मध्‍यमपुरुष:बभ्रमिथबभ्रमथुःबभ्रम
उत्‍तमपुरुष:बभ्राम‚बभ्रमबभ्रमिवबभ्रमिम


लुट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भ्रमिताभ्रमितारौभ्रमितारः
मध्‍यमपुरुष:भ्रमितासिभ्रमितास्थःभ्रमितास्थ
उत्‍तमपुरुष:भ्रमितास्मिभ्रमितास्वःभ्रमितास्मः

लुड्. लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभ्रमीत्अभ्रमिष्टाम्अभ्रमिषुः
मध्‍यमपुरुष:अभ्रमीःअभ्रमिष्टम्अभ्रमिष्ट
उत्‍तमपुरुष:अभ्रमिषम्अभ्रमिष्वअभ्रमिष्म

लृड्. लकार:
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभ्रमिष्यत्अभ्रमिष्यताम्अभ्रमिष्यन्
मध्‍यमपुरुष:अभ्रमिष्यःअभ्रमिष्यतम्अभ्रमिष्यत
उत्‍तमपुरुष:अभ्रमिष्यम्अभ्रमिष्यावअभ्रमिष्याम

इति