भक्ष् धातुरूपम् - परस्मैपदम् ।

लट् लकारः

भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति
भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ
भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः

लिट् लकारः
भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चक्रतुः भक्षयाञ्चक्रुः
भक्षयाञ्चकर्थ भक्षयाञ्चक्रथुः भक्षयाञ्चक्र
भक्षयाञ्चकार/भक्षयाञ्चकर भक्षयाञ्चकृव भक्षयाञ्चकृम

लुट् लकारः
भक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः
भक्षयितासि भक्षयितास्थः भक्षयितास्थ
भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः भक्षयितास्मः

लृट् लकारः
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः

लोट् लकारः
भक्षयतात् / भक्षयतु भक्षयताम् भक्षयन्तु
भक्षयतात् / भक्षय भक्षयतम् भक्षयत
भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम

लङ् लकारः
अभक्षयत् अभक्षयताम् अभक्षयन्
अभक्षयः अभक्षयतम् अभक्षयत
अभक्षयम् अभक्षयाव अभक्षयाम

आशीर्लिङ् लकारः
भक्ष्यात् भक्ष्यास्ताम् भक्ष्यासुः
भक्ष्याः भक्ष्यास्तम् भक्ष्यास्त
भक्ष्यासम् भक्ष्यास्व भक्ष्यास्म

विधिलिङ् लकारः
भक्षयेत् भक्षयेताम् भक्षयेयुः
भक्षयेः भक्षयेतम् भक्षयेत
भक्षयेयम् भक्षयेव भक्षयेम

लुङ् लकारः
अबभक्षत् अबभक्षताम् अबभक्षन्
अबभक्षः अबभक्षतम् अबभक्षत
अबभक्षम् अबभक्षाव अबभक्षाम

लृङ् लकारः
अभक्षयिष्यत् अभक्षयिष्यताम् अभक्षयिष्यन्
अभक्षयिष्यः अभक्षयिष्यतम् अभक्षयिष्यत
अभक्षयिष्यम् अभक्षयिष्याव अभक्षयिष्याम