रक्ष् (रक्षा करना) – परस्मैपदी

लट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्षतिरक्षतःरक्षन्ति
मध्‍यमपुरुष:रक्षसिरक्षथःरक्षथ
उत्‍तमपुरुष:रक्षामिरक्षावःरक्षामः


लृट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्षिष्यतिरक्षिष्यतःरक्षिष्यन्ति
मध्‍यमपुरुष:रक्षिष्यसिरक्षिष्यथःरक्षिष्यथ
उत्‍तमपुरुष:रक्षिष्यामिरक्षिष्यावःरक्षिष्यामः

लड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अरक्षत्अरक्षताम्अरक्षन्
मध्‍यमपुरुष:अरक्षःअरक्षतम्अरक्षत
उत्‍तमपुरुष:अरक्षम्अरक्षावअरक्षाम

लोट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्षतुरक्षताम्रक्षन्तु
मध्‍यमपुरुष:रक्षरक्षतम्रक्षत
उत्‍तमपुरुष:रक्षाणिरक्षावरक्षाम

विधिलिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्षेत्रक्षेताम्रक्षेयुः
मध्‍यमपुरुष:रक्षेःरक्षेतम्रक्षेत
उत्‍तमपुरुष:रक्षेयम्रक्षेवरक्षेम

आशीर्लिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्ष्यात्रक्ष्यास्ताम्रक्ष्यासुः
मध्‍यमपुरुष:रक्ष्याःरक्ष्यास्तम्रक्ष्यास्त
उत्‍तमपुरुष:रक्ष्यासम्रक्ष्यास्वरक्ष्यास्म

लिट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:ररक्षररक्षतुःररक्षुः
मध्‍यमपुरुष:ररक्षिथररक्षथुःररक्ष
उत्‍तमपुरुष:ररक्षररक्षिवररक्षिम

लुट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:रक्षितारक्षितारौरक्षितारः
मध्‍यमपुरुष:रक्षितासिरक्षितास्थःरक्षितास्थ
उत्‍तमपुरुष:रक्षितास्मिरक्षितास्वःरक्षितास्मः

लुड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अरक्षीत्अरक्षिष्टाम्अरक्षिषुः
मध्‍यमपुरुष:अरक्षीःअरक्षिष्टम्अरक्षिष्ट
उत्‍तमपुरुष:अरक्षिषम्अरक्षिष्वअरक्षिष्म

लृड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अरक्षिष्यत्अरक्षिष्यताम्अरक्षिष्यन्
मध्‍यमपुरुष:अरक्षिष्यःअरक्षिष्यतम्अरक्षिष्यत
उत्‍तमपुरुष:अरक्षिष्यम्अरक्षिष्यावअरक्षिष्याम

इति