प्रतिज्ञा (मराठी )

भारत माझा देश आहे , सारे भारतीय माझे बांधव आहेत 

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे , माझ्या देशातल्या 

समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या 

परंपरांचा मला अभिमान आहे 

त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 

माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन . 

मी माझ्या पालकांचा , गुरुजनांचा आणि 

वडीलधा-या  माणसांचा मान ठेवीन आणि 

प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन 

माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी 

निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा  करीत आहे . 

त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी 

यातच माझे सौख्य सामावले आहे 

जय हिंद !