याच् (माँगना) – परस्मैपदी – उभयपदी

लट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याचतियाचतःयाचन्ति
मध्‍यमपुरुष:याचसियाचथःयाचथ
उत्‍तमपुरुष:याचामियाचावःयाचामः


लृट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याचिष्यतियाचिष्यतःयाचिष्यन्ति
मध्‍यमपुरुष:याचिष्यसियाचिष्यथःयाचिष्यथ
उत्‍तमपुरुष:याचिष्यामियाचिष्यावःयाचिष्यामः

लड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अयाचत्अयाचताम्अयाचन्
मध्‍यमपुरुष:अयाचःअयाचतम्अयाचत
उत्‍तमपुरुष:अयाचम्अयाचावअयाचाम

लोट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याचतुयाचताम्याचन्तु
मध्‍यमपुरुष:याचयाचतम्याचत
उत्‍तमपुरुष:याचानियाचावयाचाम

विधिलिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याचेत्याचेताम्याचेयुः
मध्‍यमपुरुष:याचेःयाचेतम्याचेत
उत्‍तमपुरुष:याचेयम्याचेवयाचेम

आशीर्लिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याच्यात्याच्यास्ताम्याच्यासुः
मध्‍यमपुरुष:याच्याःयाच्यास्तम्याच्यास्त
उत्‍तमपुरुष:याच्यासम्याच्यास्वयाच्यास्म

लिट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:ययाचययाचतुःययाचुः
मध्‍यमपुरुष:ययाचिथययाचथुःययाच
उत्‍तमपुरुष:ययाचययाचिवययाचिम

लुट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:याचितायाचितारौयाचितारः
मध्‍यमपुरुष:याचितासियाचितास्थःयाचितास्थ
उत्‍तमपुरुष:याचितास्मियाचितास्वःयाचितास्मः

लुड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अयाचीत्अयाचिष्टाम्अयाचिषुः
मध्‍यमपुरुष:अयाचीःअयाचिष्टम्अयाचिष्ट
उत्‍तमपुरुष:अयाचिषम्अयाचिष्वअयाचिष्म

लृड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अयाचिष्यत्अयाचिष्यताम्अयाचिष्यन्
मध्‍यमपुरुष:अयाचिष्यःअयाचिष्यतम्अयाचिष्यत
उत्‍तमपुरुष:अयाचिष्यम्अयाचिष्यावअयाचिष्याम

इति