ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲಿಗರು - ಗ್ರೀಕರು
ಗ್ರೀಕರು ಈ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು - ಇಂಡೋ - ಯೋರೋಪಿಯನ್
ಗ್ರೀಕರು ಈ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು - ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್
ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದವರು - ಗ್ರೀಕರು
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು - ಅಥೇನ್ಸ್ , ಸ್ಪಾರ್ಟಾ , ಹಾಗೂ ಕೊರಿಂಥ್
ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಗ್ರೀಕ್ ನ ನಗರ - ಸ್ಪಾರ್ಟ
ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಗರ - ಅಥೆನ್ಸ್
ಈ ಶತಮಾನವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ - ಕ್ರಿ.ಪೂ.5
ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ರಚನಾ ಇತಾಹಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ವಿಧ್ವಾಂಸ - ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್
ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ - ಜಾಂತಿಪಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗರಿಸ್ತೆ ( ಅಥೆನ್ಸ್ )
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು - ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್
ಗ್ರೀಸ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಟಕಕಾರರು - ಈಸ್ಥಿಲಸ್ , ಸೋಪೋಕ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿ ಪಿಡಿಸ್
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಇತಾಹಸಕಾರು - ಹೆರಡೋಟಸ್ ಮತ್ತು ಥುಸಿಡೈಡ್ಸ್
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು - ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟೋ
ಗ್ರೀಸ್ ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ದೇವಾಲಯ - - ಪಾರ್ಥನಾನ್
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು - ಫಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈರಾನ್
ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಹರಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಯುಗವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವರು - ಹೆಲೆನಿಷ್ಟಿಕ್
ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ನ ದಂಡ ನಾಯಕ - ಟಾಲೆಮಿ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು - ಅಥೇನ್ಸ್ ಡಿಲಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಟಾದ ಫೆಲೋಫೋನಿಷಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ
ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾದವನು - ಎರಡನೆ ಫಿಲಿಫ್
ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಯಾಸಿಡೊನಿಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಿ.ಪೂ.336
ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ನ ತಂದೆ - ಎರಡನೇ ಫಿಲಿಫ್
ಪರ್ಶಿಯನ್ನರ ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ - ಅಗ್ನಿ

ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರು - ಗ್ರೀಕರು
ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಗರ - ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು - ಗ್ರೀಕರು

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ದೇಶ - ಗ್ರೀಕ್
ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಈ ನಗರ ರಜ್ಯಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ - ಅಥೇನ್ಸ್
ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ವರ್ಷ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 399
ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ನ ಅನನ್ಯ ಶಿಷ್ಯ - ಪ್ಲೇಟೋ
ಅಥೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು - ಪ್ಲೇಟೋ
ಪ್ಲೇಟೋನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ - ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ , ಸಂಭಾಷನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಲಜಿ
ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜದ ರೂಪು ರೇಷೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲೇಟೋವಿನ ಕೃತಿ - ರಿಪಬ್ಲಿಕ್
ಅರಿಸ್ಚಾಟಲ್ ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು - ನಿಕೋಮಾಕಸ್
ಗ್ರೀಕನ ಜ್ಞಾನದ ಪಿತಮಹಾ - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹಾ - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ಇವರನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ತ್ರಯರು ಎಂದು ಕರೆಯವರು - ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ , ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಚಾಟಲ್
ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು - ಪ್ಲೇಟೋ
ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಹುಟ್ಟೂರು - ಎಜಿನಿ ನಗರ ಕ್ರಿ.ಪೂ.427
ಪ್ಲೇಟೋರವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು - ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ಲಸ್
ಪ್ಲೇಟೋ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ನಗರ - ಅಥೇನ್ಸ್
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಕೇಂದ್ರ - ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ
ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಗೆ ಈ ವಿಷವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಹೆಮ್ ಲಾಕ್
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಗುಂಪು ಅಳ್ವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು - ಪ್ಲೇಟೋ
ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ - ಕ್ರಿ.ಪೂ. 386 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ Acadamy ಅಥವಾ ಶಾಲೆ
The republic , The statemen and The Lotus ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ - ಪ್ಲೇಟೋ
ರಾಜನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ಎಂದು ಕರೆದವರು - ಪ್ಲೇಟೋ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆದರ್ಶವಾದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ - ಪ್ಲೇಟೋ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಜನನವಾದದ್ದು - ಕ್ರಿ.ಪೂ. 384 ರಲ್ಲಿ
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಜನಿಸಿದ ನಗರ - ಸ್ಟಾಗಿರ
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು - ನಿಕೋಮ್ಯಾನ್
ಪ್ಲೇಟೋರವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯ - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ಲಾಸಿಯಂ ಎಂಬ ಶಆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ವೆತ್ತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
Muses ಎಂದರೇ - ಕಲೆ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದರ್ಥ


ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ
a. Arganan
b. The history of Animal
c. Meta Physics
d. Nicomokiyan Ethics
e. An Manarki
f. Constitution
g. On Phylosophy
h. The Politics
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರ ಮೇರುಕೃತಿ - The Politics
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ 158 ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು - ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾದರೆ - ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರನ್ನು ನೋಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು - ಪ್ಲೇಟೋ
ನೋಯಾಸ್ ಎಂದರೇ - ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ರೂಪ


ಸಾಹಿತ್ಯ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳು - ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ
ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ - ಹೋಮರ್
ಭಾವಗಿತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿ - ಪಿಂದಾರ
ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕವಯಿತ್ರಿ - ಸಪ್ರೂ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ದುರಂತ ನಾಟಕ ತ್ರಯರು - - ಈಸ್ಕಲಸ್ , ಯೂರಿಪಿಡಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಪೋಕ್ಲಿಸ್
ನಾಟಕಗಳ ತವರು ಮನೆ - ಗ್ರೀಕ್
ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ್ವಶೇಷಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ - ಈ ಪಿಡನಸ್ ಮತ್ತು ಆಗೋವಲಸ್
ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಮಹಾ - ಹೆರೋಡೋಟಸ್
The parshiyan war ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ - ಹೆರೋಡೋಟಸ್
ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆಯ ತವರು ಮನೆ - ಗ್ರೀಕ್
ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು - ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್
Peloponician war ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ - ಥುಸಿಡೈಡ್ಸ್
Peloponician war ಕೃತಿಯ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಮತ್ತು ಅಥೇನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣಿ
ಗ್ರೀಕರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆ - ವಾಗ್ಮಿತ್ವ ( Oratory )
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗ್ಮಿ - ಡೆಮೋಸ್ಥನಿಸ್
ಪಾರ್ಸಿಗಳ ತಾಯಿನಾಡು - ಪರ್ಶಿಯಾ

ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
ಗ್ರೀಕ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಈ ಆಕರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಚತುರ್ಭಜಾಕರ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತೀಕ ದೇವಾಲಯ - ಅಥೇನ್ಸಿನ ಪಾರ್ಥನಾನ್ ದೇವಾಲಯ
ಗ್ರೀಕರ ಪ್ರಸಿದ್ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು - ಅಥೆನಾ ದೇವತೆ
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಮಹಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗಾರ - ಪಿಡಿಯಾಸ್
ಅಥೆನಾ ದೇವತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು - ಪಿಡಿಯಾಸ್
ಕೊಳಲನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದವರು - ಗ್ರೀಕರು
ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕಲೆಯು ಮೊದಲು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು - ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮೊಡಿದವರು - ಗ್ರೀಕರು
ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಡೆದ ವರ್ಷ - ಕ್ರಿ.ಪೂ.496
ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹಾ - ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್
ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಈ ದೇಶದವನು - ಗ್ರೀಕ್
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿವನು - ಥಿಯೋಪ್ರಾಸ್ಟರ್
ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಣಿತಜ್ಞರು - ಯೂಕ್ಲಿಡ್ , ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಮಿಡ್ಸ್
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತದ ನಿರೂಪಕ - ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್
ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಭೂಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸಿದವನು - ಎರಟೋಥೇನ್ಸ್
ಸೌರಮಂಡಲದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವನು - ಅರಿಸ್ಟಾಕಸ್
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ - ಸಾಮೋಸ್ ದ್ವೀಪ

Extra Tips
ಗ್ರೀಕರ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ - ವಾಣಿಜ್ಯ
ಗ್ರೀಕರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು - ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆ , ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಮಧ್ಯ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ನ ನಗರ ರಾಜ್ಯ - ಸ್ಪಾರ್ಟ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಮ1ದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು - ಕ್ರಿ,ಪೂ.776
ಗ್ರೀಕರು ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಶೈಲಿ - ಡೋರಿಕ್ , ಅಯೋನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರಿಂತಿಯನ್ ಶಾಲಿ
ಈತನ ಕಾಲವನ್ನು ಅಥೇನ್ಸ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ - ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್
ಗ್ರೀಕರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಟಕ ದೇವತೆ - ಡಯೋನಿಶಿಯಸ್
ಗ್ರೀಕರು ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಹೆಸರು - ಅಪೆರಾ
ಗ್ರೀಕರು ದೈವಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವರು - ಜ್ಯೂಸ್
ಜ್ಯೂಸ್ ನ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು - ಹಿರಾ
ಗ್ರೀಕರ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ - ಅಥಿನಿ
ಗ್ರೀಕರ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಹೆಸರು - ಒಲಿಂಪಸ್
ಒಲಿಂಪಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಗೊಂಡ ಆಟ - ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಆಧುನಿಕ ಯಾರೋಪ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಕೂಸು ಎಂದವರು - ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಪರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ - ಡೇರಿಯಾಸ್
ಡೇರಿಯಸ್ ನ ಮಗನ ಹೊಸರು - ಕ್ರರಕ್ರಸ್
ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ - Mount Olompus