अस् (होना) – परस्मैपदी

लट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अस्तिस्तःसन्ति
मध्‍यमपुरुष:असिस्थःस्थ
उत्‍तमपुरुष:अस्मिस्वःस्मः

लृट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भविष्यतिभविष्यतःभविष्यन्ति
मध्‍यमपुरुष:भविष्यसिभविष्यथःभविष्यथ
उत्‍तमपुरुष:भविष्यामिभविष्यावःभविष्यामः

लड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:आसीत्आस्ताम्आसन्
मध्‍यमपुरुष:आसीःआस्तम्आस्त
उत्‍तमपुरुष:आसम्आस्वआस्म

लोट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अस्तुस्ताम्सन्तु
मध्‍यमपुरुष:एधिस्तम्स्त
उत्‍तमपुरुष:असानिअसावअसाम
 
विधिलिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:स्यात्स्याताम्स्युः
मध्‍यमपुरुष:स्याःस्यातम्स्यात
उत्‍तमपुरुष:स्याम्स्यावस्याम

आशीर्लिड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भूयात्भूयास्ताम्भूयासुः
मध्‍यमपुरुष:भूयाःभूयास्तम्भूयास्त
उत्‍तमपुरुष:भूयासम्भूयास्वभूयास्म

लिट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:बभूवबभूवतुःबभूवुः
मध्‍यमपुरुष:बभूविथबभूवथुःबभूव
उत्‍तमपुरुष:बभूवबभूविवबभूविम

लुट् लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:भविताभवितारौभवितारः
मध्‍यमपुरुष:भवितासिभवितास्थःभवितास्थ
उत्‍तमपुरुष:भवितास्मिभवितास्वःभवितास्मः

लुड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभूत्अभूताम्अभूवन्
मध्‍यमपुरुष:अभूःअभूतम्अभूत
उत्‍तमपुरुष:अभूवम्अभूवअभूम

लृड्. लकार:

एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुष:अभविष्यत्अभविष्यताम्अभविष्यन्
मध्‍यमपुरुष:अभविष्यःअभविष्यतम्अभविष्यत
उत्‍तमपुरुष:अभविष्यम्अभविष्यावअभविष्याम

इति