వివిధ రకాల పెంపకాలు

రకం పెంపకం పేరు 
» పట్టు పురుగులు-సెరికల్చర్

పట్టు పురుగులు - సెరికల్చర్
» కలపను ఇచ్చే చెట్లు-సెల్వికల్చర్
» పండ్ల తోటలు-హార్టికల్చర్

పండ్ల తోటలు - హార్టికల్చర్
» కృత్రిమంగా చేపల్ని, రొయ్యల్ని పెంచడం-ఆక్వాకల్చర్
» సముద్రంలో లేదా ఉప్పు నీటిలో చేపల పెంపకం-మారీ కల్చర్
» ద్రాక్ష తోటలు-విటికల్చర్ 
» కూరగాయలు-ఆర్బోరికల్చర్ 
» వానపాముల సహాయంతో ఎరువులు-వర్మికల్చర్

తేనెటీగలు - ఎపికల్చర్
» తేనెటీగలు-ఎపికల్చర్
» పూల మొక్కలు-ఫ్లోరికల్చర్
» చేపలు-పిసికల్చర్ 
» మొక్కల కణజాలాలను సంవర్ధనం ద్వారా నూతన మొక్కలు సృష్టి-టిష్యూకల్చర్