आशीर्लिंड्. लकार प्रयोग: ।

आशीर्वादार्थे आशीर्लिंड्. लकारस्‍य प्रयोग: क्रियते ।  यथा -


सम्राट् सुचिरं जीव्‍यात् । 
त्‍वं दीर्घायु: भूया: । 
वीरप्रसविनी भूया: । 
विधेयासुर्देवा: परमरमणीयां परिणतिम् । 

इति