विष्णुस्मृतिः/चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

निन्दितेभ्यो घनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनं असत्यभाषणं शूद्रसेवनं इत्यपात्रीकरणं । । ४०.१ । ।


अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ।
शीतकृच्छ्रेण वा भूयो महासांतपनेन वा । । ४०.२ । ।