கிரகங்கள்... அதனைப் பற்றிய விடயங்கள்

 * புவியின் வளிமண்டலம் ஒட்டிக் கொண்டிருக்க காரணம் புவிஈர்ப்புவிசை.


* வானில் அடிக்கடி இடம் பெயரும் கோள் பூமி.

* சந்திரனுக்கும், பூமிக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு 2,38,860 மைல்கள்.

* பூமிக்கு சொந்தமான இயற்கை விண்வெளிக்கோள் நிலவு.

* பூமி சூரியனிடமிருந்து 15 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

* பூமி திடமான கோள் ஆகும். பூமியைச் சுற்றி காற்று மண்டலம் உள்ளது, அதில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குத் தேவையான உயிர்காற்று(ஆக்ஸிஜன்) உள்ளது.

* சூரிய மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கிரகம் புதன்.

* சந்திரனின் வாயு மண்டலம் இல்லை.

* வால் நட்சத்திரத்தின் மறுப்பெயர் எல்னோ.

* பூமியின் ஒரே துணைக்கோள் சந்திரன்.

* நிலவின் விட்டம் 3475 கி.மீ.

* நிலவில் மனிதன் இறங்கிய நாள் ஜூலை 21, 1969.

* நிலவிலிருந்து எடுத்த பாறையின் அளவு 4.25 மில்லியன் ஆண்டு.

* நிலவின் பிரகாசமான பகுதி அரிஸ்ட்டார்கஸ்.

* நிலவு ஒளி பூமிக்கு வர எடுக்கும் நேரம் 1.3 நொடி.

* சந்திரனில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும்.

* ஒவ்வொரு தீர்க்க ரேகையும், புவியில் ஒரு இடத்தை கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் 4 நிமிடங்கள்.

* சூரியக்குடும்பத்தை கண்டறிந்தவர் கோபர் நிக்ஸ்.

* சூரியக் குடும்பத்தின் தலைவன் சூரியன். இது ஒரு விண்மீன்.

* சூரியன் பூமியிலிருந்து 15 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

* மிகவும் வெப்பமான கிரகம் வீனஸ்.

* கிரகங்கள் என்றால் சூரியனை சுற்றும் ஆகாய பொருட்கள்.

* 9 கிரகங்கள் (புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்ட்யூன், ப்ளுட்டோ)

* ராட்சஷ கிரகங்கள் வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்ட்யூன்.

* சூரியனின் நான்காவது கிரகம் செவ்வாய்.

* சிவப்பு நிறமுடைய கோள் செவ்வாய்.

* செவ்வாய் சூரியனிடமிருந்து 22.79 கோடி கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

* செவ்வாய் 2 துணைகோள்களைப் பெற்றிருக்கிறது

* சூடான கிரகம் புதன்.

* கோள்களே இல்லாத கிரகம் புதன்.

* சூரியனுக்கு மிக அருகில் புதன் இருப்பதால் 88 நாட்களில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது.

* சூரியனிடமிருந்து 5.79 கோடி கி. மீ. தொலைவில் புதன் உள்ளது.

* புதன் மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது.

* புதனுக்கு துணைக் கோள்கள் இல்லை.

* வியாழனில் 16 கோள்கள் உள்ளன.

* சூரியமண்டலத்தில் மிகப்பெரிய கிரகம் வியாழன்.

* வியாழன் ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும். இது சூரியனை 11ஆண்டுகள் 10 மாதங்களில் சுற்றி வருகிறது.

* சூரியனிடமிருந்து 77.83 கோடி கி.மீ. தொலைவில் வியாழன் உள்ளது.

* வியாழன் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழலும். இக்கோளுக்கு வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டு.

* வியாழனுக்கு 63 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

* ஹாண்ட் பிளான்ட் என்பது வெள்ளி.

* வட்டமான பாதை கொண்ட கிரகம் வெள்ளி.

* எப்போதும் புயல் வீசிக் கொண்டிருக்கும் கோள் வெள்ளி.

* சூரியனைச் சுற்றிவரும் இரண்டாவது கோள் வெள்ளி ஆகும்.

* வெள்ளி வானில் விடியற்காலையில் தெரியும். இக்கோள் சூரியனை 225 நாள்களில் சுற்றி வருகிறது.

* வெள்ளி சூரியனிடமிருந்து 10.82 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

* வெள்ளி கிழக்கில் இருந்து மேற்காக தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இதற்கும் துணைக் கோள்கள் இல்லை

* இரண்டாவது பெரிய கிரகம் சனி.

* சனிக் கோளுக்கு 60 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

* நெப்டியூனில் ஒரு நாளைக்கு 16 மணி நேரங்கள்.

* சூரியமண்டத்தில் மிகச் சிறிய கிரகம் புளுட்டோ.

* சூரிய மண்டலத்தில் கடைசி கிரகம் புளுட்டோ.

* சூரியனிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள கோள் புளூட்டோ.

* பெரிய பாதை கொண்ட கிரகம் புளுட்டோ.

* குறுங்கோள்கள்:

புளூட்டோ. செரஸ், ஏரிஸ், மேக்மேக், ஹவ்மீயெ என்பவை 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறுங்கோள்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இவை அளவில் மிகச் சிறியவை. இவையும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன.செவ்வாய் கோளுக்கும் வியாழன் கோளுக்கும் இடையே ப இலட்சக்கணக்கான குறுங்கோள்கள் (ஆஸ்டிராயிட் பட்டைகள்) உள்ளன. சிறுசிறு கற்கள், பெரும்பாறைகள் முதல் 300-400 கி. மீ விட்டம் உடைய பெரும் வான்பொருள்கள் ஆகியவையே இந்தக் குறுங்கோள்கள் ஆகும். இந்திய வானவியல் அறிஞர் வைணுபாப்பு, அணுசக்தி த் துறையின் தந்தை சாராபாய், கணித மேதை இராமானுஜம் ஆகியோரின் பெயரிலும் குறுங்கோள்கள் உள்ளன.