వివిధ మత సిద్ధాంతాలు - మూల పురుషులు

 

మత సిద్ధాంతం మూల వ్యక్తి 
» ద్వైతం-మధ్వాచార్యులు


» అద్వైతం-శంకరాచార్యులు
» విశిష్టాద్వైతం-రామానుజాచార్యులు
» ద్వైతాద్వైతం-నింబార్కుడు


» శుద్ధాద్వైతం-వల్లభాచార్యుడు
» బౌద్ధం-గౌతమ బుద్ధుడు (సిద్ధార్థుడు)
» జైనం-మహావీరుడు


» ఇస్లాం-మహమ్మద్ ప్రవక్త
» దిన్-ఇ-ఇలాహి-అక్బర్
» అచింత భేదా భేదావాదం-చైతన్యుడు