मराठी पाढे २ ते ३०

 पाढे २ ते १०


१०
१०
१२
१४
१६
१८
२०
१२
१५
१८
२१
२४
२७
३०
१२
१६
२०
२४
२८
३२
३६
४०
१०
१५
२०
२५
३०
३५
४०
४५
५०
१२
१८
२४
३०
३६
४२
४८
५४
६०
१४
२१
२८
३५
४२
४९
५६
६३
७०
१६
२४
३२
४०
४८
५६
६४
७२
८०
१८
२७
३६
४५
५४
६३
७२
८१
९०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०
१००
पाढे ११ ते २०

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२२
२४
२६
२८
३०
३२
३४
३६
३८
४०
३३
३६
३९
४२
४५
४८
५१
५४
५७
६०
४४
४८
५२
५६
६०
६४
६८
७२
७६
८०
५५
६०
६५
७०
७५
८०
८५
९०
९५
१००
६६
७२
७८
८४
९०
९६
१०२
१०८
११४
१२०
७७
८४
९१
९८
१०५
११२
११९
१२६
१३३
१४०
८८
९६
१०४
११२
१२०
१२८
१३६
१४४
१५२
१६०
९९
१०८
११७
१२६
१३५
१४४
१५३
१६२
१७१
१८०
११०
१२०
१३०
१४०
१५०
१६०
१७०
१८०
१९०
२००

पाढे २१ ते ३०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
४२
४४
४६
४८
५०
५२
५४
५६
५८
६०
६३
६६
६९
७२
७५
७८
८१
८४
८७
९०
८४
८८
९२
९६
१००
१०४
१०८
११२
११६
१२०
१०५
११०
११५
१२०
१२५
१३०
१३५
१४०
१४५
१५०
१२६
१३२
१३८
१४४
१५०
१५६
१६२
१६८
१७४
१८०
१४७
१५४
१६१
१६८
१७५
१८२
१८९
१९६
२०३
२१०
१६८
१७६
१८४
१९२
२००
२०८
२१६
२२४
२३२
२४०
१८९
१९८
२०७
२१६
२२५
२३४
२४३
२५२
२६१
२७०
२१०
२२०
२३०
२४०
२५०
२६०
२७०
२८०
२९०
300