शास्त्रीय उपकरणे व वापर

शास्त्रीय उपकरणे व त्यांचा वापर :-


स्टेथोस्कोप > हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता.

सेस्मोग्राफ >भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता.

फोटोमीटर >परकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता.

हायग्रोमीटर > हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण.

हायड्रोमीटर > द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण.

हायड्रोफोन > पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे उपकरण.

अ‍ॅमीटर > विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण

अल्टीमीटर > समुद्रसपाटीपासूनची उंची मोजण्यासाठी विमानात वापरतात.

अ‍ॅनिमोमीटर > वाऱ्याचा वेग व दाब मोजण्यासाठी.

ऑडिओमीटर > ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी.

बॅरोमीटर > हवेचा दाब मोजण्यासाठीचे उपकरण.

बॅरोग्राफ > हवेचा दाब अखंडपणे मोजण्यासाठीचे उपकरण.

मायक्रोस्कोप > सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठीचे उपकरण.

लॅक्टोमीटर > दुधाची सापेक्ष घनता मोजण्यासाठीचे उपकरण.

स्फिग्मोमॅनोमीटर > रक्तदाब मोजण्याचे साधन.