विष्णुस्मृतिः/सप्ततितमोऽध्यायः

नार्द्रपादः सुप्यात् । । ७०.१ । ।


नोत्तरापरशिराः । । ७०.२ । ।

न नग्नः । । ७०.३ । ।

नानुवंशं । । ७०.४ । ।

नाकाशे । । ७०.५ । ।

न पालाशे शयने । । ७०.६ । ।

न पञ्चदारुकृते । । ७०.७ । ।

न गजभग्नकृते । । ७०.८ । ।

न विद्युद्दग्धकृते । । ७०.९ । ।

न भिन्ने । । ७०.१० । ।

नाग्निपृष्ठे । । ७०.११ । ।

न घटासिक्तद्रुमजे । । ७०.१२ । ।

न श्मशानशून्यालयदेवतायतनेषु । । ७०.१३ । ।

न चपलमध्ये । । ७०.१४ । ।

न नारीमध्ये । । ७०.१५ । ।

न धान्यगोगुरुहुताशनसुराणां उपरि । । ७०.१६ । ।

नोच्छिष्टो न दिवा सुप्यात्संध्ययोर्न च भस्मनि ।
देशे न च अशुचौ नार्द्रे न च पर्वतमस्तके । । ७०.१७ । ।