इ. 5 वी ते 8 वी अभ्यासक्र ऑनलाईन प्रशिक्षण ( स्पर्धा परीक्षांकरीता गणित, भूगोल, असे विषय अत्यंत महत्वाचे)

 विद्यार्थ्यांना सुचना : खालील सर्व विषय हे स्पर्धा परीक्षांकरीता अत्यंत महत्वाचे

असुन आपण गणित, नागरीक शास्त्र अशा विषयांवर आपली पकड मजबुत

केली तर आपणास यशस्वी होण्यास खुप मदत होईल....Vidya Pratishthan's

Institute Of Information Technology प्रस्तुत
                                                              इयत्ता ५


                                             मराठी         English


                                             इतिहास        भूगोल      


                                            सामान्य विज्ञान         गणित


                                             हिंदी        नागरिक शास्त्र 
                              इयत्ता ६

                                             मराठी         English


                                             इतिहास        भूगोल      


                                            सामान्य विज्ञान         गणित


                                             हिंदी        नागरिक शास्त्र 
                                                                                इयत्ता ७

                                             मराठी         English


                                             इतिहास        भूगोल      


                                            सामान्य विज्ञान         गणित


                                             हिंदी        नागरिक शास्त्र 
                             इयत्ता ८

                                             मराठी         English


                                             इतिहास        भूगोल      


                                            सामान्य विज्ञान         गणित


                                             हिंदी        नागरिक शास्त्र 
नोट : ही पोस्ट अत्यंत महत्वाची असुन ती अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत FB Like-Share करुन  पोहचवावी