प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

 

प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

 • Q_1. NH- 1
 • Ans. मार्ग : दिल्ली - अमृतसर =>लम्बाई : 456 km'
 • Q_2. NH- 2
 • Ans. मार्ग : दिल्ली - कोलकाता =>लम्बाई : 1465 km'
 • Q_3. NH- 3
 • Ans. मार्ग : आगरा - मुम्बई =>लम्बाई : 1161 km'
 • Q_4. NH- 4
 • Ans. मार्ग : मुम्बई - चेन्नई =>लम्बाई : 1235 km'
 • Q_5. NH- 5
 • Ans. मार्ग : झारपोखरिया - चेन्नई =>लम्बाई : 1533 km'
 • Q_6. NH- 6
 • Ans. मार्ग : कोलकाता - हजीरा =>लम्बाई : 1949 km'
 • Q_7. NH- 7
 • Ans. मार्ग : वाराणसी - कन्याकुमारी =>लम्बाई : 2369 km'