प्रमुख भारतीय दर्शन

 

प्रमुख भारतीय दर्शन

 • Q_1. न्याय दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि गौतम'
 • Q_2. सांख्य दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि कपिल'
 • Q_3. मीमांसा दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि जैमिनी'
 • Q_4. योग दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि पतंजली'
 • Q_5. वेदान्त दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि बादरायण'
 • Q_6. लिंगायत दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि वासवराज'
 • Q_7. वैशषिक दर्शन संस्थापक कौन थे ?
 • Ans. महर्षि कणाद/उलूक'